จัดซื้อจัดจ้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

มีประโยชน์อย่างไร
1. ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ในกระบวนการผลิต เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทำให้มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย
2. ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
เมื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายสูงขึ้นด้วย อีกทั้งในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ยังเน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในการประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
3. ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม คือ ช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตที่อาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควรคำนึงถึง
1. สินค้าที่ได้รับฉลากเขียว
2. โรงแรมที่ได้รับใบไม้เขียว หรือได้รับ ISO 14001
3. สินค้าและบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว 17 ประเภท แบ่งได้เป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดวัสดุและเครื่องใช้ในสำนักงาน

- กระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษสีทำปก
- กระดาษชำระ
- กล่องใส่เอกสาร
- แฟ้มเอกสาร
- ซองบรรจุภัณฑ์
- ปากกาไวต์บอร์ด
- ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
- ตลับหมึก
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องพิมพ์

หมวดครุภัณฑ์และอื่น ๆ

- เครื่องเรือนเหล็ก
- สีทาบ้าน
- หลอดฟลูออเรสเซนต์
- แบตเตอรี่ปฐมภูมิ

หมวดบริการ

- บริการถ่ายเอกสาร
- บริการทำความสะอาด
- บริการโรงแรม

ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ของแต่ละประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กรมควบคุมมลพิษ 
http://www.pcd.go.th/
- เครือข่ายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวแห่งประเทศไทย

- โครงการฉลากเขียว

- โรงแรมใบไม้เขียว 
http://www.greenleafthai.org/

CSR Water Chalk
ปากกาไวท์บอร์ด ไม่มีกลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น เติมหมึกได้ เปลี่ยนหัวได้


 • อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด
  อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การเรียนการสอนของครูในยุคก่อนหน้านี้จะใช้ชอล์กและกระดานดำเป็นสำคัญ...

 • 6 เคล็ดลับ เลือกปากกาไวท์บอร์ด ให้ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด.png
  6 เคล็ดลับ เลือกปากกาไวท์บอร์ด ให้ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด ปัจจุบันปากกาไวท์บอร์ดมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ใช้ในการนำเสนองาน การฝึกอบรม รว...

สินค้าสำหรับ Green School & Green Teacher

 • ปากกา CSR Water Chalk - Size M
  120.00 ฿
 • ปากกา CSR Water Chalk - Size S
  115.00 ฿
 • ปากกา CSR Water Chalk - Size L
  160.00 ฿
 • หมึกเติม CSR Water Chalk Ink (Refill)
  260.00 ฿
 • หัวปากกา Size M (หัวมน)
  23.00 ฿
 • หัวปากกา Size M (หัวตัด)
  25.00 ฿
 • หัวปากกา Size L (หัวมน)
  26.00 ฿
 • หัวปากกา Size S (หัวมน)
  17.00 ฿
 • น้ำยาลบกระดาน Eraser Liquid
  240.00 ฿
 • ALCOHOL CLEANSING HAND GEL ขนาดถัง 5 ลิตร
  1,000.00 ฿
 • ALCOHOL CLEANSING HAND GEL ขวดปั๊ม 500 ml.
  250.00 ฿
Visitors: 205,333